ماده 843 قانون مدنی

«وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر به اجازه وراث؛ واگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.» 22/12/1397

ماده 843 قانون مدنی:
«وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر به اجازه وراث؛ واگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.»


موصی در انتخاب موصی به تا ثلث ترکه آزاد است و می تواند آن را مشاع در کل ترکه یا بعض از اموال کند یا به تملیک مال معین اختصاص دهد.


 
بر این اساس، دو سوم باقی مانده اموال، طبق قانون ارث بین وراث تقسیم می شود؛ زیرا کسی نمی تواند در وصیت نامه خود، وراث خود را از ارث محروم کند مگر اینکه در زمان حیات، تکلیف اموال خود را مشخص کرده باشد که این موضوع، بحث دیگری است. درحالی که امکان بروز چنین اشتباهاتی با مراجعه افراد به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم وصیت نامه رسمی، به صفر می رسد.


در صورتی که وصیت به نفع یکی از ورثه باشد، علاوه بر آنچه که به موجب وصیت به این شخص تعلق می گیرد، در ارث نیز سهیم خواهد بود و وصیت باعث محروم ماندن از ارث نخواهد شد مثلا در موردی که ورثه ی شخص فوت شده تنها دو فرزند پسر باشند و متوفی از دارایی اش کلا ۳۰۰ میلیون بوده یک سوم ( ۱۰۰ میلیون ) را به نفع یکی از پسرانش وصیت نموده باشد، این پسر علاوه بر اینکه ۱۰۰ میلیون بابت وصیت دریافت می کند، به موجب ارث نیز سهم می برد.

 

  نکته قابل ذکر این است که وصیت در صورتی اجرا می شود که ابتدا هزینه های کفن و دفن و سپس بدهی های متوفی پرداخت شود و اگر مالی باقی بود به وصیت عمل می شود.