حضور مشاور جهت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان

در هنگام رسیدگی دادگاه، حضور والدین یا سرپرست طفل یا نوجوان ،وکیل مدافع تعیینی، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی استماع شده است 22/12/1397

دادگاه اطفال و نوجوان برای رسیدگی به جرائم افراد زیر ۱۸سال تمام پیش بینی شده است و اگر سن مرتکب در تاریخ ارتکاب جرم زیر ۱۵سال باشد تحقیقات مقدماتی به طور کامل در دادگاه انجام می شود اما در جرایم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال به جز جرایم موضوع ماده ۳۰۶ و ۳۴۰ که به طور مستقیم در دادگاه است در دادسرای ویژه نوجوانان رسیدگی می شود.
در هنگام رسیدگی دادگاه، حضور والدین یا سرپرست طفل یا نوجوان ،وکیل مدافع تعیینی، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی استماع شده است، شهود و مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی الزامی است و برای حاضر شدن افراد دیگر، برای مثال خود طفل دادگاه باید موافقت کند.